Så jobbar Nordvalls med miljö

Som producent av etiketter och specialtryck bedriver Nordvalls ett kontinuerligt miljöarbete utifrån en miljömedvetenhet i hela organisationen. Hos oss beaktas miljöhänsyn i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. Här berättar vi om vårt miljöarbete och särskilt om vårt toppmoderna färgkök – där vi idag jobbar mycket miljömedvetet.

Nordvalls är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001, en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. När vi gör förändringar i verksamheten gör vi ett ändringsärende och tar alltid i beaktning om det påverkar miljön.

Nordvalls viktigaste miljömål

Nordvalls viktigaste miljömål är att minska mängden brännbart avfall för varje år samt att byta ut kemikalier med hög risk vad gäller inre och yttre miljö. För att nå dessa mål jobbar vi bland annat med att minska makulaturen vid intag. Riskbedömningar på samtliga kemikalier som finns i verksamheten har gjorts och alla nya kemikalier riskbedöms och godkänns av vår skyddsingenjör innan de implementeras. Dessa ska vara tydligt uppmärkta och placerade i dragskål. I möjligaste mån ska all hantering av kemikalier ske i dragskåpen som finns vid varje tryckpress. Trasor innehållande kemikalier kasseras i särskilda lotsbehållare som också de finns placerade vid varje tryckpress. För oss på Nordvalls är det oerhört viktigt att kemikalierna inte är skadliga för vår personal eller miljön.

Järnkoll på kemikaliehanteringen

Nordvalls är ansluten till Chemgroup, genom vilka vi styr alla våra inköp av kemikalier. I denna webbaserade tjänst finns också alla våra säkerhetsdatablad upplagda. Alla medarbetare har tillgång till Chemgroup och har därav åtkomst till säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som finns i verksamheten. På så vis får vi en helhetssyn på vår kemikaliehantering, blir rekommenderade bra produkter och kan minska antal kemikalier i vår verksamhet.

När det kommer till transporter, använder vi enbart stora transportörer med miljöprogram.

Camilla Göland_Nordvalls
Camilla Göland

Operations Manager/Styrelsesuppleant

Operations Manager Camilla Göland har ordet

Hur jobbar vi med miljö på Nordvalls?

För att värna om vår miljö och personal har vi under årens lopp reducerat antalet kemikalier i vår produktion. Under 2012 investerade vi i en utrustning för vår färgblandning som bättre tar till vara på färgen vilket innebär att vår förbrukning av farligt avfall har reducerats.

Vi jobbar även på att minska det brännbara avfallet genom att se över processerna så att makulaturen kan minimeras. Detta gör vi genom att införa styrda färglikare och artikelspecifikationer som ger operatörerna rätt förutsättningar för att producera enligt våra kunders krav.

Vi försöker i möjligaste mån även alltid att samordna våra leveranser för att minska antalet transporter till och från Nordvalls.

Utöver detta är vi anslutna till Chemgroup; en tjänst där alla våra kemikalier finns registrerade med säkerhets- och produktblad. Genom Chemgroup får vi information om ny lagstiftning, produkter på begränsningslistan, REACH och så vidare.”